Ochranné známky

Obrázek složené závorky

Co jsou ochranné známky?
A jak je využít pro ochranu nápadu?

Ochranná známka je slovo, fráze, logo, symbol nebo jiné
charakteristické vyobrazení brandu, kterým prezentujete své
nápady vnějšímu světu. Právě prostřednictvím ochranné známky
Vás zákazníci, klienti, investoři nebo jiné osoby identifikují jako
výrobce nebo producenta daného produktu/nápadu.

Typy ochranných známek

01Slovní
Slovní ochranní známka je tvořena
výlučně jednotlivými slovy a písmeny
nebo číslicemi a dalšími typografickými
znaky, nebo i jejich kombinací.
Například: „adidas“
02Obrazová
Jedná se o ochrannou známku v podobě
obrazového loga, může obsahovat znaky,
stylizace nebo rozvržení, grafické prvky
(obrázky) nebo barvy. Může být složena
z kombinace slovních a obrazových prvků.
Příklad
03Zvuková
Zvuková ochranná známka je tvořená
výlučně zvukem nebo kombinací
vícezvuků. Může mít podobu notového
zápisu nebo zvukové nahrávky.
a) notový zápis
b) zvuková nahrávka
04Prostorová
Prostorová ochranná známka je nejčastěji
tvořena trojrozměrným tvarem výrobku.
Může znázorňovat nádoby, obal, samotný
výrobek nebo jeho ztvárnění.
Příklad
05Pohybová
Nově i pohyb nebo změna pozice
prvků na označení je možné registrovat
jako pohybovou ochrannou známku.
Příklad
06Hologramová
Nejnovější přírůstek do ochranných
známek představuje hologramová
ochranná známka. Tato označení jsou
tvořena holografickými znaky.
Příklad
Symboly

Obecně se dá říct, že cokoliv, co je pro Vás charakteristické,
je možné použít jako ochrannou známku. Existují však
podmínky, které musí být naplněny, aby bylo označení
registrováno jako ochranná známka.

Proč je důležité
registrovat
ochrannou
známku včas

Kdy je nejlepší registrovat ochrannou známku? Ideálně hned po vzniku společnosti nebo zjištění,
že se Váš nápad ve světě konkurence uchytil. Právě Vy stojíte za úspěšným startem Vašeho nápadu,
ať už v podobě služby nebo produktu. Je proto ve Vašem zájmu, aby veřejnost věděla, že za celým
projektem stojíte právě Vy. Jak si Vás ale lidé spojí?

01

Každý produkt nebo služba nese označení, kterého si lidé všimnou jako první. Nezáleží, zda se jedná
o obrázek, slovo či kombinaci obou. Co Vás jako první zaujme na Vašem nejoblíbenějším produktu?
Jednoznačně vnější charakteristika! Zajímavý tvar, barva, obrázek, nebo název. Správná volba
vyobrazení brandu nebo názvu je jedna věc. Druhá je její registrace, kterou veřejně potvrdíte, že Vy jste
jejím oprávněným a jediným vlastníkem a uživatelem. Jinak byste riskovali, že jakmile se konkurence
dozví o Vašem nápadu, který má perspektivu, a veřejností se rozšíří pozitivní feedback, může
konkurence rychlou cestou tuto skutečnost zneužít, konkrétní označení si zaregistrovat a zabránit Vám
tak toto označení následně využívat. Registrovaná ochranná známka totiž poskytuje svému vlastníkovi
výlučné právo ji užívat. Její vlastník může zabránit ostatním v jejím užívání. Může aktivně bojovat proti
dalším názvům na trhu, které jsou zavádějícím způsobem podobné.

02

V případě, že jste si vybrali konkrétní vyobrazení ochranné známky, cesta ještě nekončí.
Doporučujeme provést důkladnou rešerši na dostupnost názvu nebo grafického prvku. Tento krok
spočívá ve vyhledávání konfliktních zapsaných označení, zejména dříve registrovaných ochranných
známek, obchodních jmen zapsaných do Obchodního rejstříku, registrovaných doménových jmen
a dalších nezapsaných označení na internetu. Rešerše musí být provedena opravdu pečlivě, aby se
předešlo námitkám vlastníků již registrovaných ochranných známek a dalším důvodům pro nezapsání
Vámi vybraného označení.

 • Známka musí mít rozlišovací způsobilost – to znamená, že průměrný spotřebitel si z ní dovodí
  obchodní původ zboží či služby a rozliší je od stejného či podobného zboží a služeb, které
  pochází od jiných podniků. Pokud označení rozlišovací způsobilost nemá, spotřebitel jej nebude
  vnímat jako označení původu. Rozlišovací způsobilost zpravidla nemají pouhé geometrické
  tvary, kombinace číslic nebo písmen bez grafického ztvárnění;
 • Známka nesmí být popisná (nesmí popisovat druh, vlastnosti, jakost nebo zeměpisný původ
  zboží či služeb…). Tedy nemůžete zaregistrovat slovní výraz „Super tričko“ pro trička, protože
  „super“ popisuje a vychvaluje vlastnost zboží a „tričko“ označuje druh zboží. Při vymýšlení
  slovních označení je třeba být originální a zapojit určitou dávku fantazie;
 • Známka je tvořena pouze označením, které je obvyklé v běžném jazyce nebo poctivých
  obchodních zvyklostech – jde o běžná slova ze slovní zásoby, která musí být dostupná
  i pro konkurenci;
 • Známka nesmí být v rozporu s dobrými mravy a veřejným pořádkem. Nepůjde tak zaregistrovat
  hrubě urážlivá označení, označení propagující rasismus, násilí apod;
 • Označení nesmí být klamavé – např. když nepravdivě označuje vlastnosti zboží, původ zboží
  apod. (např. použití přídavného jména „český“ v označení, pokud výrobek ve skutečnosti
  pochází z jiného státu);
 • (Další překážky registrace najdete v zákoně o ochranných známkách).

Pokud některé z těchto kritérií (případně další kritéria vymezená v zákoně) Vaše označení
nesplní, úřad může jeho registraci zamítnout.

03

Doporučujeme provést důkladnou rešerši na dostupnost slov nebo grafických prvků, které tvoří
název nebo logo. Tento krok spočívá ve vyhledávání konfliktních zapsaných označení, zejména
dříve registrovaných ochranných známek, obchodních jmen zapsaných do Obchodního rejstříku,
registrovaných doménových jmen a dalších nezapsaných označení na internetu. Rešerše musí být
provedena opravdu pečlivě, aby se předešlo námitkám vlastníků již registrovaných ochranných
známek a dalším důvodům pro nezapsání Vámi vybraného označení.

04

Důkladně zvažte, na jakém území plánujete Vaše obchodní aktivity provozovat (zdali pouze v ČR, všech
státech EU, USA). V praxi totiž existují 3 úrovně ochrany prostřednictvím ochranné známky:

 • První cestou je cesta národní. V případě, že je Vaším business cílem zaměřit se výlučně na území
  České republiky, nebo jiné jediné země, je i z finančního hlediska lepší registrovat si ochrannou
  známku přes národní úřady. To ovšem neznamená, že byste nemohli v budoucnu expandovat do
  dalších krajin. Právě naopak;
 • Jestliže víte, že Vaše činnost bude v nejbližší době překračovat hranice více než dvou států
  Evropské unie, doporučujeme využít ochranu prostřednictvím ochranné známky Evropské unie;
 • Třetí možností je mezinárodní ochranná známka. Její využití přichází v úvahu zejména
  v případech, kdy chcete svůj business rozšířit mimo území Evropské unie. Registrování ochranné
  známky prostřednictvím Světové organizace duševního vlastnictví usnadňuje zápis označení i
  komunikaci s jednotlivými národními úřady, neboť vše probíhá přes jedno kontaktní místo.
05

Výběr výrobků a služeb, pro které chcete ochrannou známku registrovat, je taktéž důležitým krokem!
Platí totiž, že ochrannou známku musíte po uplynutí 5 let od jejího registrování užívat v souvislosti
s výrobky nebo službami, které jste si při registraci zvolili. Jinak Vám hrozí, že konkurence namítne
neužívání ochranné známky pro konkrétní kategorií a příslušný úřad Vám tuto kategorií z ochrany
vyjme. Nezapomeňte, že jakmile si ochrannou známku pro určité kategorie výrobků a služeb
zaregistrujete, tento rozsah již nebudete moci měnit. S pečlivým výběrem Vám může pomoci internetový
nástroj TMclass.

Žlutý paragraf

Podmínky registrace
ochranné známky

 • Proč?


 • Vaše společnost nebo business mají sídlo v místě, ze kterého budete nabízet své služby nebo výrobky,
  proto je vhodné je chránit i zde;
 • Národní cesta je levnější než unijní nebo mezinárodní registrace v případě, že víte, že po určitou dobu
  nebudete expandovat do zahraničí;
 • V případě, že se Váš business rozšíří i za hranice Česka, můžete využít nástroj tzv. priority nebo seniority.
 • Jak?


 • V první části je vhodné myslet na základní kroky, které je potřebné zajistit ještě před podáním přihlášky
  přímo k příslušnému orgánu, kterým je Úřad průmyslového vlastnictví;
 • Pakliže máte postaráno o rešerše, máte finální verzi své ochranné známky a seznam výrobků a služeb,
  pro které budete ochrannou známku registrovat, můžete se pustit do elektronické přihlášky;
 • Přihlašování ochranné známky ovšem něco stojí:
  • 1 ochranná známka pro 3 třídy výrobků nebo služeb = 5.000 Kč;
  • Další třída, tedy za 4., 5. atd. = 500 Kč.
 • Po zápisu ochranné známky do veřejného registru Vám bude ochranná známka platit po dobu následujících
  10 let. Pak je možné opakovaně podat žádost o obnovu na období dalších 10 let.
 • Ochranné známky Evropské unie registruje EUIPO – Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví.
 • Proč?


 • Již nyní víte, že Vaše společnost nebo business bude expandovat do vícero států Evropské unie;
 • V případě, že by počet států, ve kterých budete chtít registrovat ochrannou známku, přesáhl množství 3,
  z finančního hlediska je výhodnější registrovat evropskou ochrannou známku;
 • Možná, že jste si již registrovali národní ochrannou známku v jiném členském státě Evropské unie. V takovém
  případě můžete využít nástroj tzv. priority nebo seniority.
 • Jak?


 • Stejně jako u české ochranné známky si opatřete rešerši na dostupnost Vašeho vybraného označení,
  připravte si své označení (v případě obrázků ve formátu JPEG), seznam výrobků a služeb a můžete začít
  vyplňovat elektronickou přihlášku;
 • Přihlášku lze podat on-line nebo zaslat vytištěnou na papírovém formuláři. Doporučujeme podat přihlášku
  elektronicky, díky ní lze zaregistrovat jakýkoliv typ ochranné známky včetně zvukové nahrávky či videa.
  Přihláška také za splnění určitých kritérií stojí méně než papírová;
 • U on-line přihlášky máte dvě možnosti, jejichž specifika vidíte v následující tabulce:
 • Fast track formulář
  přihláška v 5 krocích
  Rozšířený formulář
  Pro jednoduché přihlášky s kratším seznamem zboží a služeb. Pro složitější přihlášky – méně časté typy či druhy ochranných známek, přihlášky s delším či specifickým seznamem zboží a služeb.
  Pro slovní, obrazové, prostorové a zvukové známky. Pro všechny typy známek (i poziční, tvořené barvou nebo barevnou kombinací, multimediální, pohybové, se vzorem, hologramové a jiné).
  Pro certifikační a kolektivní ochrannou známku.
  Zboží a služby musíte po jednom vybrat z harmonizované databáze EUIPO (HD). Která to jsou můžete předem zjistit za pomocí nástroje TMclass. Nezapomeňte zaškrtnout možnost HDB! Můžete nahrát vlastní seznam výrobků a služeb – hesla přitom nemusí být z harmonizované databáze (ale mohou – viz níže). Doporučujeme připravit seznam předem s pomocí Průvodce sestavením seznamu výrobků a služeb. Důležité je oddělit jednotlivá hesla středníkem!
  Formulář Vám zobrazí podobné ochranné známky. Ověřte si, zda se od data provedení rešerše nic nezměnilo. V přihlášce lze za příplatek objednat vnitrostátní rešeršní zprávu nebo rešerši EU.
 • Při splnění určitých kritérií může i rozšířený formulář najet na Fast Track:
  • Seznam výrobků a služeb je vybrán z harmonizované databáze;
  • Platbu poplatku za podání přihlášky provedete ihned (např. platební kartou).
 • Aktivaci režimu Fast track Vám formulář sdělí pomocí těchto ikonek:
 • Fast Track ano Fast Track ne
 • Výhody Fast Track:
  • Rychlejší – přihláška je zveřejněna v databázi za poloviční dobu oproti běžné přihlášce;
  • Levnější – při dodržení Fast track činí základní poplatek (ochranná známka se registruje pro jednu třídu
   zboží a služeb) 850 EUR (u běžného zpracování 1000 EUR); za druhou třídu zboží a služeb zaplatíte
   50 EUR navíc a za každou další třídu pak přičtěte 150 EUR;
  • Minimalizace chyb – seznam zboží a služeb je sestaven dle harmonizované databáze, nemůžete tak udělat chybu.
 • Jak dlouho bude ochranná známka platit? Bude platit 10 let, tuto dobu lze opakovaně prodlužovat, přičemž je třeba
  zaplatit poplatek za obnovení ochranné známky.
 • Proč?


 • Chcete registrovat ochrannou známku jen v některém konkrétním státě EU nebo jakémkoliv jiném státě na světě?
  Můžete ji zaregistrovat u národního úřadu pro duševní vlastnictví v tomto konkrétním státě, což bude zpravidla
  vyžadovat, abyste si zvolili místního zástupce. Je tu ale ještě jedna cesta, která se vyplatí, pokud chcete podat
  přihlášku hned v několika cizích státech zároveň. Tou je registrace mezinárodní známky skrze Světovou organizaci
  duševního vlastnictví (WIPO).
  WIPO ale nenabízí jednotnou ochrannou známku, která by měla automaticky účinky
  po celém světě (na rozdíl od EUIPO v EU) – na základě jediné přihlášky a zaplacení jediných poplatků Vám umožní
  získat ochranu ve Vámi označených státech. Jde tak o jakýsi svazek jednotlivých národních ochranných známek.
 • Jak?


 • Nejdříve ověřte, že státy, ve kterých chcete svou známku registrovat, jsou stranami Madridské úmluvy nebo
  Madridského protokolu – ZDE. Pokud nejsou, nemáte bohužel jinou možnost než registrovat ochrannou známku
  prostřednictvím národního úřadu v daném státě;
 • Prozkoumejte, zda ve Vámi vybraných státech ještě není zaregistrováno označení stejné nebo podobné Vaší známce
  a ani se tam nepoužívá. V některých státech je jistější vyžádat rešerši od právního zástupce v daném státě, ne všechny
  státy totiž mají veřejně dostupné elektronické databáze. Dále si zjistěte, zda položky z Vašeho seznamu zboží a služeb
  lze dohledat v nástroji Madrid Goods and Services Manager;
 • Pokud už máte zaregistrovanou ochrannou známku nebo jste alespoň podali přihlášku u vašeho „domácího“ zápisného
  úřadu nebo EUIPO, vyplňte formulář se žádostí o podání ochranné známky. U WIPO totiž nemůžete podávat přihlášku
  přímo, můžete tak učinit jedině skrze prostředníka, kterým je právě národní úřad nebo EUIPO. Co v přihlášce nesmí
  chybět?
  Musíte ze seznamu vybrat ty státy, v nichž pro Vaše označení požadujete ochranu. Přitom platí: čím víc států,
  tím vyšší poplatek (viz níže). Formulářovou žádost můžete podat už po podání přihlášky, ale za určitých okolností se
  vyplatí počkat na registraci národní ochranné známky či ochranné známky EU – pro bližší informace kontaktujte
  jednoho z našich partnerů.
  Při přihlašování do USA existují další zvláštní podmínky a formulář o úmyslu užívat
  ochrannou známku, který je třeba vyplnit. Stihnete-li podat přihlášku do 6 měsíců od podání přihlášky původní
  ochranné známky, můžete uplatnit právo priority.;
 • WIPO po zaplacení poplatků známku zveřejní ve svém rejstříku. Státy, které jste označili v přihlášce, mohou do 1 roku
  od mezinárodního zápisu ochranu známky odmítnout, pokud odporuje jejich vnitřním předpisům;
 • Co když bude moje původní národní ochranná známka či ochranná známka EU zrušena nebo prohlášena za
  neplatnou – přežije ochranná známka v ostatních státech?;
 • Záleží na tom, jak dlouho budete mít mezinárodní ochrannou známku zapsanou – po uplynutí 5 let od data mezinárodního
  zápisu se osamostatní od původní ochranné známky a její zánik by tak přežila;
 • Kolik to stojí? Jak poznám, jestli se mi vyplatí registrace u jednotlivých národních úřadů nebo přes WIPO?
  • Poplatek národnímu úřadu/EUIPO za zpracování a přeposlání Vaší formulářové žádosti (u ÚPV je to 2500 Kč, u
   EUIPO 300 EUR);
  • Poplatky podle sazebníku WIPO: vypočítejte si je předem ZDE: závisí na tom, zda je známka černobílá nebo barevná
   a v kolika zemích a v jakých zemích ji budete chtít registrovat.
 • Jak dlouho bude ochranná známka chráněna?
  • 10 let, tuto dobu lze ale prodloužit obnovou zápisu a zaplacením poplatků.
 • Poplatek za podání:
  • EUIPO: 320 EUR;
  • ÚPV: 1000 Kč.

Seznam definic

Právo priority (přednosti)

Registrujete ochrannou známku EU nebo mezinárodní ochrannou známku? Toto právo můžete uplatnit tehdy, pokud máte stejnou starší národní ochrannou známku pro totožné výrobky a služby, nebo aspoň některé z nich. Díky uplatnění tohoto práva se bude pro účely určení, která ochranná známka je starší, za den podání přihlášky pro ochrannou známku EU nebo mezinárodní ochrannou známku považovat den, kdy byla podána přihláška vaší starší ochranné známky.

Do kdy můžu právo uplatnit? Do 6 měsíců ode dne podání přihlášky starší ochranné známky.

Právo seniority

Lze jej uplatnit pouze při zápisu ochranné známky EU nebo i později, pokud máte starší totožnou národní ochrannou známku. Toto právo znamená, že ochranná známka EU vstoupí do práv Vaší starší ochranné známky v členském státě, v němž byla zapsána. To znamená, že v případě, že byste nechtěli obnovovat svou národní ochrannou známku, ochranná známka EU vstoupí do práv ze známky národní. Krom toho seniorita starší známky poukazuje na delší historii Vaší nově registrované ochranné známky.

Harmonizovaná databáze

Jde o databázi EUIPO, která obsahuje více než 70.000 pojmů výrobků a služeb, z níž můžete sestavit svůj seznam a splnit jednu z podmínek pro rychlý režim zpracování přihlášky ochranné známky EU (Fast track). Pojmy v této databázi totiž byly schváleny všemi zápisnými úřady členských států EU a není třeba je překládat (jsou již přeložené do všech 23 jazyků).

Námitky

Po zveřejnění přihlášky v databázi je možné podat námitky, které jsou hlavním prostředkem obrany proti přihlášce jiného podobného označení, které by mohlo způsobit záměnu starší ochranné známky s nově přihlašovanou známkou. Zpravidla je podává vlastník jiné ochranné známky nebo jiného právem chráněného označení, kterou by si spotřebitel mohl splést s nově přihlašovanou známkou. Námitky jsou v současné době důležitým nástrojem ochrany starších ochranných známek, protože registrační úřady v Evropské unii již nemají obecnou povinnost zjišťovat relativní důvody neplatnosti a omezí se tak pouze na ty absolutní viz výše.

Nevíte si rady?

Rádi pomůžeme váš nápad ochránit
Potřebuji poradit