Ochrana vynálezu
a technického řešení

Obrázek složené závorky

Jestliže jste přišli na něco nového, převratného, inovativního a technicky jednoznačně využitelného, právo Vám dává k dispozici nástroje, jak tento svůj vynález chránit – PATENT. Patentová ochrana spočívá především v právu zabránit dalším osobám ve vyrábění, užívání nebo prodávání konkrétního vynálezu, který jste Vy již vymysleli. Majiteli patentu tudíž náleží výlučné právo vynález využívat, udělovat souhlas k jeho využívání nebo patent převést. Opět je ale nutné vynález registrovat u příslušného patentového úřadu. K registraci by mělo dojít včas, rozhodně ještě před zveřejněním předmětu, který toužíte patentovat.

Nezapomeňte si ověřit, zda již Váš vynález není vynálezem někoho jiného, kdo si ho stihl před Vámi registrovat jako patent. K dispozicí máte volný přístup do databází na internetu, které sjednocují již zaregistrované patenty. Jedná se např. Espacenet – databáze Evropského patentového úřadu, nebo klidně i databáze Úřadu průmyslového vlastnictví České republiky.

Podmínky udělení patentu

Aby byl pro Váš vynález udělen patent, musí splnit tři podmínky:

 • Novost – do přihlášky je potřebné, abyste jasně formulovali, v čem spatřujete novost Vašeho vynálezu;
 • Průmyslovou využitelnost – tudíž, Váš vynález musí být užitečný pro určitou oblast průmyslu;
 • A musí být výsledkem vynálezecké činnosti.

Udělený patent trvá po dobu 20 let od podání přihlášky bez možnosti prodloužení.
Majitel patentu ovšem musí každý rok platit udržovací poplatky.

Technická řešení mohou být chráněna i užitným vzorem. Užitný vzor bývá někdy neoficiálně označován jako malý patent. Technické řešení musí být nové, průmyslově využitelné a musí přesahovat rámec pouhé odborné dovednosti. Je podstatné zmínit, že objevy, vědecké teorie, matematické metody, pouhé vnější úpravy výrobků, plány, pravidla a programy počítačů nemohou být užitným vzorem chráněny.

 • Účinky užitného vzoru jsou podobné jako u patentů. Bez souhlasu majitele užitného vzoru nikdo nesmí technické řešení chráněné užitným vzorem při své hospodářské činnosti vyrábět, uvádět do oběhu nebo upotřebit.
 • Užitný vzor platí 4 roky ode dne podání přihlášky.
 • Platnost lze prodloužit až dvakrát, vždy o tři roky.
Žlutý paragraf

Autorskoprávní a patentová ochrana

 • Patenty představují vedle autorského práva další prostředek ochrany technologických vynálezů. Je důležité si uvědomit, že patentová ochrana se od ochrany autorskoprávní v mnoha ohledech odlišuje a nese s sebou zásadní výhody i nevýhody.
 • Nejdůležitějším rozdílem mezi autorským právem a patentem a zároveň nespornou výhodou patentu je, že zatímco autorské právo poskytuje ochranu pouze konkrétnímu vyjádření vynálezů, například softwaru, tedy binárnímu a zdrojovému kódu, tak patenty chrání samotné funkce programu a způsoby jejich ovládání. V praxi je tedy na základě autorského práva možné zamezit pouhému doslovnému zkopírování kódu. Naproti tomu díky patentové ochraně je možné bránit se i proti tomu, aby někdo na trh uvedl software s podobnou funkcí.
 • Tou nejzásadnější nevýhodou je, že zatímco autorské právo vzniká automaticky při vytvoření díla, za účelem získání patentu je nutné podat zpoplatněnou přihlášku a projít zdlouhavým registračním procesem. Patentová ochrana je navíc časově mnohem více omezená, jelikož patent platí pouze 20 let od podání přihlášky. A jako by toho nebylo málo, ne každý software je možné chránit prostřednictvím patentu. Patentovou ochranu je možné přiznat pouze některým softwarům, které splňují stanovené podmínky.
 • Vzhledem k tomu, že i počítačový program může splňovat podmínky patentovatelnosti vynálezů, je důležité vědět, kdy je možné počítačový program prostřednictvím patentu chránit. Obecně totiž platí, že software není možno patentovat sám o sobě, stejně tak jako nelze patentovat matematické nebo obchodní postupy. Z rozhodovací praxe Evropského patentového úřadu ovšem vyplývá, že software může být patentován buď jako součást technického procesu, který je prováděn pod kontrolou, nebo spoléhá na software, jehož ochrana je zamýšlena, přičemž tento technický proces přispívá k rozvoji dosavadního stavu techniky; nebo pokud se v činnosti softwaru vyskytují prvky zajišťující efekt přesahující obyčejnou fyzickou interakci mezi hardware a software.
 • Jinak řečeno, udělení patentu na software je možné jen, pokud se jedná o jeden z následujících případů. Software je možno patentovat souvislosti s technickým řešením jako tzv. vynález realizovaný počítačem čili zařízení, které samo o sobě nefunguje, ale začíná fungovat až ve spojení s určitým programem, přičemž tento program je určen k tomu, aby zajišťoval funkčnost daného technického řešení.
 • Druhou možností je udělení patentu na software samotný, což je však možné pouze v případě, že software zajišťuje efekt přesahující obvyklou fyzickou interakci mezi hardware a software. Je tedy nutné mít na paměti, že pokud software takovýto efekt nevykazuje, je možné jej patentovat pouze jako součást celku komponentů tvořících s programem jeden vynález.
 • Patenty však nejsou jediným prostředkem ochrany software. Software, stejně tak jako přípravné materiály vedoucí k jeho vytvoření, jsou jako literární díla chráněna autorským právem. Jak již však bylo výše zmíněno, autorské právo se vztahuje pouze na vyjádření počítačového programu v jakékoliv formě, naproti tomu myšlenky a zásady, na kterých je software založen, autorským právem chráněny nejsou. Častým prostředkem ochrany před porušením licenčních práv jsou dále tzv. DRM (Digital Rights Management) technologie.
 • DRM představují technologie, zařízení nebo součástky určené k tomu, aby zabraňovaly nebo omezovaly takové užití software, ke kterému autor neudělil oprávnění. Ačkoliv tyto technologie nebývají stoprocentní a existují prostředky k jejich obcházení, tak za předpokladu, že poskytují z technologického hlediska účinnou ochranu, která dosahuje svých cílů, je těmto prostředkům poskytnuta právní ochrana a je zakázáno její obcházení. Neoprávněný zásah do software nebo obcházení jeho ochrany tak může být považováno i za správní přestupek či dokonce trestný čin.

Nevíte si rady?

Rádi pomůžeme váš nápad ochránit
Potřebuji poradit