Ochrana brandu

Obrázek složené závorky

Dohodu o mlčenlivosti je doporučeno uzavírat s Vašimi obchodními partnery i zaměstnanci. V praxi se můžete setkat se zavedeným výrazem NDA (vycházejícího z anglického „Non-disclosure agreement). Tato dohoda stanoví, jaké informace vyplývající z Vaší spolupráce jsou důvěrné. Důvěrné informace a obchodní tajemství se ve smlouvách společně označují jako chráněné informace. Obsah dohody o mlčenlivosti však bývá často podceňován. Z tohoto důvodu jsme zde pro Vás připravili alespoň základní náležitosti, které by dohoda o mlčenlivosti měla obsahovat:

  • Definice obchodního tajemství a důvěrných informací
  • Způsob označování a sdělování důvěrných informací
  • Závazek mlčenlivosti
  • Sankce za porušení mlčenlivosti
  • Doba trvání závazku mlčenlivosti

Obchodní tajemství

Pro obchodní tajemství se v podnikatelském prostředí často užívá také pojem know-how. Obchodní tajemství není vázáno na jakoukoli registrační povinnost, čímž se liší od průmyslových práv duševního vlastnictví, jako například ochranné známky. Na úrovni legislativy Evropské unie však nedávno došlo ke změnám týkajících se obchodního tajemství. Za obchodní tajemství se nyní považují informace, které splňují následující podmínky:

  • Nesmí být známé nebo běžně dostupné v kruzích, které se dotčeným druhem informací běžně zabývají;
  • Jelikož jsou tajné, mají komerční hodnotu;
  • Byla zajištěna veškerá odpovídající ochrana proti jejich zveřejnění.

Obchodní tajemství lze chránit na několika úrovních. Jednak lze některé jeho formy obchodního tajemství chránit jako autorské dílo, ale také je možné jeho porušení sankcionovat jako nekalosoutěžní jednání či dokonce trestný čin. V rámci ochrany před nekalou soutěží se lze domáhat zdržení se porušování obchodního tajemství, odstranění závadného stavu, náhrady škody, přiměřeného zadostiučinění a vydání bezdůvodného obohacení. Jelikož se však v soudních sporech vzniklá škoda problematicky prokazuje, je namístě nespoléhat se jen na zákonnou úpravu a ošetřit ochranu obchodního tajemství i v pracovní smlouvě a smlouvách s dodavateli, poskytovateli služeb a zákazníky. Smluvní pokuta pro porušení mlčenlivosti obsažená v těchto smlouvách totiž může být opravdu nenahraditelná.

Nevíte si rady?

Rádi pomůžeme váš nápad ochránit
Potřebuji poradit